หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการศึกษาศาลจำลองคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับพยานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการศึกษาศาลจำลองคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับพยานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

admin forensic
2024-02-22 10:23:04

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการศึกษาศาลจำลองคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับพยานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการศึกษาศาลจำลองคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับพยานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์ อาจารย์ทศพล ชูโชติ เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรู้ทางกฎหมาย อาญา เพื่อนำทักษะความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากหลักสูตรไปประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อใน ระดับสูงขึ้นได้ นักศึกษาจึงจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการศึกษาอย่างดี และมีการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีวิทยากรจากคณะนิติศาสตร์ คือ อาจารย์จตุรงค์  เพิ่มรุ่งเรือง  อาจารย์เอกพงษ์  ศิริมหากุล อาจารย์ ป.วัชรพงษ์  กอสาลี และ ผศ.ธนวัฒ พิสิฐจินดา ณ ห้องประชุม 26103 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี