หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

admin forensic
2023-08-25 20:36:11

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565


     วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ภาคเช้า อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามรอบปีการศึกษา 2565 ให้กับคณะกรรมการได้รับฟัง พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง (ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน (กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) รองศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน (กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) และ อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท (เลขานุการ) ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป