หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

admin forensic
2023-08-25 20:38:25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

              วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์จากสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ร่วมในพิธีดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโทเชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ  รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่องระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ฯ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง การพัฒนาและผลิตบัณฑิต นักนิติวิทยาศาสตร์ ให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศ และเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิชาการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในอนาคตต่อไป